CCB Cementir Holding - Acheter du ciment, des granulats et du béton en Belgique

Nauwe band met ecosystemen en milieu

De ontginningsindustrie hecht, meer dan elke andere industrie, belang aan een nauwe band met ecosystemen en het milieu. De ontginning in een steengroeve verstoort onvermijdelijk de topografie en het landgebruik, maar creëert juist ook gunstige leefomgevingen. Doordat landschappen artificieel worden aangelegd of doordat ze ‘gemeengoed’ worden, zijn deze habitats in België zeldzaam.

Op basis van dit inzicht zag Life in Quarries het daglicht. Dit project zet zich in voor het ontwikkelen en in stand houden van het potentieel om biodiversiteit te herbergen in de verschillende winningsplaatsen in België.

Het project wordt financieel ondersteund door de Europese Commissie en het Waalse Gewest, en heeft als doel methoden te ontwikkelen die het potentieel aan biodiversiteit in de winningslocaties in België ten volle benutten. De originaliteit van het project schuilt erin dat al tijdens de ontginningsfase van de steengroeve maatregelen worden getroffen om de biodiversiteit te versterken (‘dynamisch beheer’) en dat de natuur wordt hersteld aan het einde van de ontginning (‘permanente natuur’).

Vorige
Volgende

Initiatieven van CCB in het kader van het project Life in Quarries

CCB heeft in al zijn steengroeven programma’s opgezet om de biodiversiteit te herstellen.

Ecologische begrazing in de bekkens van Béthomée

Op de sites van Gaurain en Clypot zet CCB zich in voor biodiversiteit door schraal grasland (of droog grasland) in ere te herstellen. Dankzij ecologische begrazing krijgen hellingen en oude bezinkbekkens een echte kans om te herstellen. Sinds augustus 2019 grazen er 25 schapen op de hellingen van de bekkens van Béthomée. De kudde wordt verzorgd door een ervaren schapenboer, die hulp krijgt van een veearts. In het kader van dit project worden lokale rassen gekweekt die in Wallonië dreigden te verdwijnen.

Helling met wilde bijen in de groeve van Clypot

Wallonië telt zo’n 350 soorten wilde bijen. Sommige soorten vertoeven graag op zonnige hellingen, bij paden en in steengroeven. Ze gaan op zoek naar kale of lage begroeiing op droge, zanderige of slibrijke ondergronden om holen te graven. Het team voor natuur- en landschapsbeheer van het Parc Naturel des Plaines de l’Escaut heeft in de steengroeve van Clypot een helling voor deze wilde bijen ingericht.

Aanleg van permanente poelen

In de groeve van Clypot werden permanente poelen aangelegd. Zachte hellingen bevorderen de ontwikkeling van een gevarieerde plantengroei. Dankzij het water met een beperkte hoeveelheid pesticiden en meststoffen ontstaan er rijke leefomgevingen voor dieren die in deze regio dreigden te verdwijnen. Deze poelen zorgen voor voedsel en nestplaatsen voor allerlei wilde diersoorten.

Aanleg van drijvende platformen voor stormmeeuwen

Door de aanleg van drijvende platformen op grote wateroppervlakken in de groeven van Clypot en Gaurain vinden watervogels (vooral de stormmeeuw, een zeldzame nestvogel in Wallonië) hier een ideale broedplaats, op een veilige afstand van roofdieren.